Mega-Event Cache Skola v prirode - Poklad na Striebornom jazere

29.06.2019 — 01:00 Uhr

SimonCooper.sk GC7TVTV
N 48° 12.515 E ° 43.780 


K?dle vtákov sa vzná?ali vo víre prérií zbavujúc sa svojich pierok, ve?a vody pretieklo v rieke Váh, roztopil sa posledný sneh. Vy?lo najjasnej?ie slnko a na galantských prériách sa neustále odohrávalo mno?stvo stretov medzi pôvodnými obyvate?mi nazývanými muklovia a stále vä??ím po?tom ke?erov valiacich sa za vidinou pokladov a obsadení ko?mi pokrytej pôdy.

Na konci ?iesteho mesiaca, roku pána 2019 za?ne by? Ran? na Striebornom jazere miestom na strety tých najlep?ích z najlep?ích.
Stretnú sa tam ná?elníci, ba i celé kmene ke?erských bojovníkov. Navzájom si zmerajú sily rybolovom, pri stre?be z luku, pri hode o?tepom aj sekerou. Kmene budú ry?ova? zlato a získajú certifikát so zlatým prachom.
?eny a deti bojovníkov ?aká výroba lapa?ov snov, ?eleniek, náramkov, bojové aj mierové ma?ovanie na tvár. Tí, ktorým vzdelávanie cudzím nie je, sa presunú v ur?enom ?ase bez ohnivej vody do stanov, kde im zajatí muklovia bez mu?enia prezradia v?etko ?o vedia na rôzne témy po?as celého d?a.
Na tieto miesta sa budú musie? vzdelaniuchtiví vopred prihlási?, ke??e ko?e bizónov na sedenie sú obmedzené. Tým v?ak predídeme zasahovaniu ostatných bojovníkov do zvukovej stopy muklov. Hostia budú skuto?ne zaujímaví.

Najodvá?nej?ie deti a kme?oví príslu?nici uvidia prérie zo sedla ko?a a mo?no sa im podarí skroti? aj býka, zlani? ve?u a zapádlova? na jazere.
Ranení, starí, leniví ?i práve odpo?ívajúci ke?erskí bojovníci sa postarajú o gulá? z ulovených zvierat v sú?a?i varení gulá?a a nau?íme sa vyrába? aj dobroty rôznych kme?ov z mäsa, kostí ?i buriny, ktorá rastie na stepiach. Preto kmene ?iviace sa rastlinami sú taktie? vítané na predstavenie receptov medzi kotlikármi.
?elezni?né spojenie tu e?te neexistuje a namiesto dostavníkov prériou prevedú vlastné nohy po LAB ke?kách, deti aj ko? s koníkmi a zárove? sa stato?ní bojovníci pripravia na riadenie lokomotívy na skuto?nom ?elezni?nom trena?éri. Bude sa ru?ne píli? drevo aj zat?ka? klince. V?etko pod dozorom kalibrovaných presýpacích hodín.
Na v?etko budú dozera? deti s hviezdou úradu Sheriffa spolo?ne so svojimi animátormi, ktorí im pripravia ve?mi bohatý program plný spoznávania, hier, sú?a?í a samozrejme nebudú chýba? ani bohaté ceny, ktoré si odnesú do svojich domovov.
Simon T?at?á?ka Íyotake Methotase Cooper kontroluje dostavníky kam len oko dovidí a imejl dorazí, aby kme?ovým ná?elnikom rozdal mno?stvo cien pre najlep?ie kmene. Hodnoti? sa bude odvaha, presná mu?ka, vedomosti a zápal do programu.
V pláne je prepadnú? muklovské nafukovacie atrakcie a doviez? medzi na?e kmene.
Kmene nau?íme tancova? Country tance a následne svoje zvodné pohyby predvediete na ?ivej hudbe rôznych kapiel, ktorých rytmus vám ur?ite nebude cudzí zo sveta bielych bratov.

Pre udr?anie mieru kme?ov sa ZAKAZUJÚ zvyky jednotlivých kme?ov:
- zákaz pojedania bratov a sestry iných kme?ov
- zákaz hádzania slab?ích jedincov z ve?e, pódia, do rybníkov a jám
- zákaz prepichovanie u?ných lalokov, zárezov do ko?e a obriezok
- zákaz uná?ania ?ien iných kme?ov
- zákaz k?menia detí, koní a dobytku iných kme?ov
- zákaz lovu zvierat za ú?elom získania ko?u?ín a mäsa s výnimkou rýb
- zákaz vstupova? do zóny a príbytkov muklov, ktorí sa starajú o pohodlie kme?ov
- zákaz ?obrania ohnivej vody od iných kme?ov

OBMEDZUJEM zvyky jednotlivých kme?ov, a to:
- fajka mieru sa smie faj?i? len na vyhradených miestach
- kmene s vlastnými stanmi sa smú rozlo?i? len na stepi na to ur?enej za finan?ný obnos
- ulovené ryby sa zakupujú, nemenia sa za swg ani pierka va?ich vtákov
- malé ?tvornohé zviera vá?ho domáceho kme?a musí by? na vôdzke, nesmie do priestoru detí, koní a re?taurácie (jedlo a pitivo nájde? aj v externých stánkoch)
- ohnivá voda sa smie u?íva? v obmedzenom mno?stve v súkromí a na miestach na to ur?ených
- tanec slnka je povolený, ale po?as noci je vyvolávanie slnka zakázané

OBMEDZENÝ VSTUP je krajná hranica ku ktorej bez váhania pristúpim, ak bratia a sestry potú?ení ohnivou vodou budú vyru?ova? iné kmene, ?obra? ch?ast, hlasno vydáva? rôzne zvuky, kri?a?, nadáva? ?i ru?i? zvieratá kme?ových ná?elníkov. Stretnutie kme?ov patrí aj rodinám s de?mi, nie výrazne opojeným ohnivou vodou! Re?pektujeme ?ivot ?udí a zvierat s nami ?júcich!

Pri poru?ení zákazov a obmedzení bude celý kme? daný na hanbu a odsúdenec priviazaný o ve?u v mravenisku natretý medom.

Do svojich stanov a muklovkých príbytkov zalezieme prvykrát u? 28. 6. 2019 po 15:00, oficiálna ?as? programu a MEGA eventu za?ne v sobotu, 29. 6. 2019 na Petra, Pavla a Petru od 09:00 a potrvá do 22:00 presýpacieho ?asu, kde nám event u? tradi?ne zatvorí kapelka Montana s krásnymi zvukmi svojich nástrojov a hlasov.
Po?as víkendu nás ?aká nezabudnute?ný program, vyhliadková ve?a, koníky, ?ivá hudba a tance, celodenné predná?ky na prírodné témy, T5 aktivity, rybník a samozrejme Strieborné jazero v ktorom sa mô?ete osvie?i? aj zasú?a?i?.
Eventové SWG budú k dispozícií jednotlivo na subeventoch a taktie? skompletizované v balí?koch. Megac.sk ponúkne samostatný stánok, kde si vie? okrem propaga?ných MEGA veci?iek zakúpi? pre svoj kme? aj tombolu o ve?mi bohaté ceny. Tie uvidí? vylo?ené na stánku po?as celej soboty a? do závere?ného ?rebovania. Detská tombola bude bezplatná a budú sa ?rebova? ?ísla na základe detských identifika?ných náramkov. Okrem toho sa do tvojho ke?erského sveta ponúkajú mo?nosti získania tovaru aj v obchodíkoch, ktoré budú sú?as?ou plochy mega eventu.
No a v neposlednom rade nás ?aká aj zaujímavá výstava s cie?om vám priblí?i? prírodu a ke?erský svet + ucelený program pre tých, ktorí si chcú zasú?a?i? s inými kme?mi. To si v?ak priblí?ime priebe?ne.
Ú?as? na predná?kach sa bude dopredu rezervova? na adrese megac.sk (mo?nosti v?asnej rezervácie na webe budú pridávané postupne o ?om po WA bude? informovaný). Stanovanie je mo?né priamo v areáli av?ak záujem spome? v logu. Ubytovanie v izbách je z dôvody kapacity a dostavby momentálne obmedzené, av?ak akonáhle dôjde k uvo?neniu aspo? v malom mno?tve, tak o tom bude? informovaný/á. Pri izbách bielych bratov je v?ak nutné po?íta? s tým, ?e koník je ná? ?tvornohý brat a jeho blízkos? sa mô?e prejavi? aj na vôni okolia v závislosti od po?asia, ktoré ná?elník zabezpe?í. Stanovanie je na inom mieste, kde prítomnos? koní nepocíti?.

Aj tvoj WA log urobí program bohat?ím, deti spokojnej?ie a prípravy jasnej?ie.
Pre teba je to jeden nezáväzný WA log, pre organizátora jasné ?ísla pre sú?a?e, dary, ?ranicu a pitivo aj pre tvoj kme?.
Ak si listing aj ?íta?, tak ?a prosím v logu uvádza? okrem záujmu rozlo?i? si svoj stan tie? predpokladanú ú?as? detí z tvojho kme?a. Ka?dé die?a okrem hviezdy úradu Sheriffa získa balí?ek prekvapení a ak odlo?í? logovanie na poslednú chví?u, tak sa mô?e sta?, ?e ochudobní? svoj vlastný kme? o dary. Priebe?ne sleduj ?o nové na prípravách v listingu, na webe megac.sk a na FB.

Simon T?at?á?ka Íyotake Wi?há?a Wak?á? Methotase Cooper

Howgh! 

Praeries of Galanta have been witnessing many clashes of original inhabitants, called muggles, with increasing number of cachers, heading for the vision of treasures and occupying the land.

Galanta on river Váh, will host in the end of June 2019 the best out of the best. At Ran? na Striebornom jazere  (Silver lake ranch), whole tribes and chiefs of cacher warriors will meet, and compete in fishing, archery, javelin throw, ax throw and goldpanning.
Kids and wives of warriors will manufacture dreamcatchers, headbands, wristbands, facepaintings for war and peace.
The education fans can (upon registration, the seats are limited) move to tents and listen to the captured muggles, who will reveal their knowledge without torture.
The most courageous kids and tribe members may check the praerie from the horseback and even break a buffalo.

Wounded, old, lazy, or currently relaxing cacher warriors can compete in goulasch cooking, regardless the meat, bone or vegetable version.
Check the LAB caches, try locomotive drive simulator, saw wood, drive a nail. Kids with sheriff star, together with animators, will prepare lot of education programs, games, contests and prizes.
Simon T?at?á?ka Íyotake Methotase Cooper has been robbing the coaches to get valuable prizes for competitors, and gain the muggle inflatable attractions for our tribes.
Be ready to try the country dances and listen to the music of white brothers.

To keep peace among the tribes, Simon T?at?á?ka Íyotake Methotase Cooper informs:
- smoking at limited areas only
- tents to be built at restricted area, on payment
- the cropped fish on payment
- pets on leash only, no entry to kids zone or restaurant (outdoor buffets available)
- limited alcohol consuption, plus control of disturbing behaviour

Start of the megaevent: 28.6.2019 at 3:00pm
Official megaevent: 29.6.2019 9:00am ? 10:00pm
Tents, accomodation, lecture participation are subject to prior notification and reservation at megac.sk.
Don?t forget to log WA of yourself and your tribe, and check the updates at the listing and at web megac.sk and FB.

Simon T?at?á?ka Íyotake Wi?há?a Wak?á? Methotase Cooper
Howgh!

 

Vogelschwärme schwebten den ersten Sonenstrahlen entgegen. Der grüne Fluss Wah teilte die Galantska Prärie, zwischen den letzten Schneeflecken kündigten die Schneeglöckchen den Frühling an. Trotz dieser Idylle kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Ureinwohnern - genannt Muggles - und einer wachsenden Zahl an Cachern, die aus allen Richtungen herbeiströmten, um einen Schatz zu suchen.

Am Ende des sechsten Monates im Jahr 2019 wird die Ranch am Silbersee der Platz für das Treffen der Besten von den Besten. Viele Indianerhäuptlinge und deren Kämpfer aus den unterschiedlichsten Cacherstämmen werden sich einander treffen. Sie werden ihre Kräfte messen. Durch Fischfang, Bogenschiessen, Speerwerfen oder dem Werfen einer Axt wird der Sieger ermittelt. Die Stämme werden Gold waschen, und die Besten von ihnen werden mit einem Zertifikat mit Goldstaub belohnt.

Auf die Frauen und Kinder der Kämpfer wartet eine Kriegs- und Friedensbemalung des Gesichts. Traumfänger, Stirnbänder, Armbänder und ähnliche Schmuckarten können selbst gebastelt werden. Diejenigen, die der Bildung nicht fern sind, werden sich zu einer bestimmten Zeit in den Teepee Zelten versammeln, wo die gefangenen Muggelopfer alles, was sie von einer Vielzahl von Themen kennen (nicht nur über der Natur), den ganzen Tag ohne Folter verraten. Alle die sich bilden wollen, müssen sich aber vorher anmelden, weil die Zahl die Sitzbüffelleder eingeschränkt ist.

Die mutigsten Kinder und Stammesmitglieder können aus dem Pferdesattel die Prärie beobachten und vielleicht auch einen Stier bändigen. Verwundete, alte oder einfach nur "faule" Cacherkämpfer werden sich um den Eintopf der erjagten Tiere kümmern oder am Kesselgulasch-Kochwettbewerb teilnehmen. Die Stammvertreter der Stämme, die kein Fleisch essen, sind natürlich auch willkommen und können ihre Rezepte aus dem Unkraut der Steppe gerne vorstellen.

Bahnverbindung gibt es hier noch nicht. Statt mit Planwägen muss zu Fuß zwischen LABcaches gependelt werden. Es wird das Holz manuell gesägt, und auch Nägel werden eingehämmert. Alles natürlich unter Aufsicht von kalibrierten Sanduhren.

Auf alle Kinder wartet ein sehr unterhaltsames Programm voller Spiele, Wettbewerbe und neuer Erlebnisse unter Aufsicht eines Sheriff Office zusammen mit ihren Animateuren. Natürlich sind auch reichhaltige Preise vorbereitet, welche mit in die Heimat getragen werden können. Bewertet werden Mut, exakte Treffsicherheit, Reiten, Wissen und Jagd. Der Plan ist auch, aufblasbare Attraktionen zu überfallen, um sie zu benutzen.

Stämme werden auch Countrydance kennenlernen und dann die gelernten verführerischen Bewegungen bei Live-Musik von verschiedenen Bands aus der Welt der weißen Brüder zur Schau stellen. Um des Stammesfrieden zu bewahren, sind folgende Gewohnheiten einzelner Stämme VERBOTEN:
- ein Essverbot der Brüder und Schwestern anderer Stämme
- Verbot, schwächere Personen aus dem Turm, von der Bühne, den Teichen und Stellplätzen zu werfen.
- Verbot des Löcherns von Ohrläppchen, Einschnitte in die Haut und Skalpierung.
- Verbot der Entführung von Frauen anderer Stämme
- Verbot der Fütterung von Kindern, Pferden und Rindern anderer Stämme
- Verbot der Jagd auf Tiere zur Gewinnung von Pelz und Fleisch, ausgenommen Fisch
- Ein Verbot, die Zelte, Teepees und Behausungen, die für den privaten Komfort der Stämme sorgen, zu betreten.
- Verbot des Bettelns um Feuerwasser von anderen Stämmen.

Begrenzt werden auch die Gewohnheiten der einzelnen Stämmen, nämlich:
- Friedenspfeife kann nur an reservierten Orten geraucht werden.
- Stämme mit eigenen Zelten dürfen nur zu diesem Zweck einen Teil der Prärie gegen Gebühr benutzen.
- Gefangene Fische werden gekauft, Tausch gegen XWG, Jagdtrophäen oder Vogelfedern ist nicht gestattet.
- Diverse Vierbeiner müssen an die Leine. Im Bereich der Kinderzone, der Restaurants und bei den Pferden sind Haustiere verboten (Essen und Getränke können auch in externen Bereich gekauft werden).
- Feuerwasser darf nur in begrenzten Mengen an bestimmten Orten verwendet werden.
- Sonnentanz ist jederzeit erlaubt, aber in der Nacht ist dieser verboten.

Bei Verletzung der Verbote bzw Beschränkungen wird der ganze Stamm die Ehre verlieren, und der Täter wird an einen Totem bei einem Ameisenhaufen gebunden und mit Honig eingeschmiert.

In ihre Zelte und Überdachungen können sie zum ersten Mal am 28.06.2019 ab 15:00 Uhr eintreten. Der offizielle Teil des Programms und das MEGA-Event beginnt am Samstag, dem 29.06.2019 um 09:00 und läuft bis 22:00 Uhr Sanduhrzeit.
Unsere Veranstaltung wird traditionell die Musikkapelle Montana mit schönen Klängen ihrer Instrumente und Stimmen beschließen.
Wir verabschieden uns am Sonntagmorgen und freuen uns auf das nächste (sechste) Jahr.
Zelte, Übernachtungen mit Bett oder Besuch von Vorlesungen und Spielen müssen angekündigt und bei www.megac.sk gebucht (reserviert) werden.
Auch dein WA Log wird das Programm reicher, Kinder glücklicher und die Vorbereitung klarer machen. Für dich ist es ein unverbindlicher WA, Log aber für den Veranstalter klare Zahlen für die Vorbereitung der Wettbewerbe, der Geschenke und Essen und Getränke für deinen Stamm.
Bitte gib im Log auch die voraussichtliche Teilnahme der Kinder und deren Alter an. Bitte logge möglichst früh. So erleichterst du die Organisation der Veranstaltung und kannst das reichhaltige Angebot uneingeschränkt nützen. Beobachte die Neuigkeiten des Listings auf megac.sk und FB.

Simon T?at?á?ka Íyotake Wi?há?a Wak?á? Methotase Cooper
Howgh!

 

Madárfalkák szálltak a préri felett, sok víz folyt a Vágon, elolvadt az utolsó hó. Felragyogott a legfényesebb nap és a galántai prérin elszaporodtak az összecsapások az eredeti mukliknak nevezett lakók és az egyre több geokeser harcos közt, akiket ide vonzottak az it elrejtett kincsek.
A hatodik hónap végén, Isten 2019 évében a Ezüst tó meletti rancson találkoznak a legjobbak a legjobbak közül. Törzsf?nökök és egész geokeser hacosok törzsei találkoznak majd ezen a helyen. Megmérik erejüket horgászatban, íjászatban, dárda és balta vetésben. A törzsek aranyat fognak mosni, az asszonyokat és a gyerekeket pedig álomfogók, párták és karköt?k gyártásán kívül arcfestés is várja majd. Akik pedig a tudás útját választják, ?ket tüzes víz nélküli sátrakban fogjul ejtett muklik fogják oktatni különféle el?adásokon. De ezekre el?re jelentkezni fog kelleni, mivelhogy az ülésre szánt bivalyb?r helyek száma korlátozott.

A legbátrabb gyerekek és törzstagok lóhátról látják majd a prérit és lehet hogy sikerül nekik megszelídíteni a bikát is. A sebesült, öreg, lusta vagy pihen? geokeser harcosok gulyásf?z?versenyen vehetnek részt és megismerkedünk majd a külömböz? törzsek finomságaival is. Ezek nem csak elejtet vadak húsából készülnek majd, úgyhogy a növényev? törzsek receptjeiket is várjuk majd.

A vasúti összeköttetés még nem létezik itt és a postakocsik helyet majd saját lábak segítségével fog keleni megtalálni a LAB ládákat. De a bátor harcosok felkészülhetnek a mozdony vezetésére egy igazi vasúti szimulátoron. Kézzel fogunk fát f?részelni és szögeket beütni. Hogy ki lessz ebben a leggyorsab, az pedig egy kalibrált homokóra fogja mérni.
A programra a Sheriff csillagokal jel?lt gyerekek fognak vigyázni, akiknek az animátorok gazdag programot készítenek majd. Nem hiányoznak a külömböz? játékok, feladatok és természetesen gazdag díjakat is vihetnek majd magukkal haza.
Simon T?at?á?kaÍyotake Methotase Cooper vigyáz a postakocsikra, ahova csak a szem ellát és az e-mail eljut és készen ál majd szétosztani a díjakat a sokféle versenyekben a legsikeresebb törzseknek. Értékelni fogják a merészséget, pontosságot, lovaglást, tudást és a kötélmászást.

Tervezve van egy nagy mukli felfujható atrakciók elrablása és a táborba szálitása. A törzseket megtanítjuk mindenféle country zenére táncolni és a megszerzett tánctudományt majd az esti él? zenés koncert folyamán mutathatják be.
A sátrainkba el?ször már 2019 június 28.-án mászunk be 15:00 órától, a MEGA találkozó oficiális programjának a kezdete szombaton, 2019 június 29.-én, Péter és Pál napján kezd?dik, 9-t?l este 22:00-ig tart, amikor már a klasszikus Montana zenekar koncertje zárja a napot.
Vasárnap reggel majd elbúcsuzunk egymástól, és kezdhetünk örülni az Iskola a természetben következ?, hatodik évfolyamára. A sátrakat, szállást, a részvételt az el?adásokon és a játékokon el?re jelenteni és lefoglalni kel a megac.sk címen.

A te WA logod is a programot gazdagabbá, a gyerekeket elégedettebbé és az el?készületeket áttekinthet?vé teszi. Ami neked egy nem kötelez? WA log, az a szervez?knek pontos számokat jelent a díjak, ajándékok, kaja és pija a te t?rzsednek is. Ezért kérlek a logodban jelezd hogy hány gyerek jön veled és hány évesek ? természetesen, ha egész eddig elolvastad a leírást.
Ne hagyd a log írását az utolsó percre, nehogy a törzsed szükölködni fog valamiben. Folyamatosan figyelheted az esemény ujdonságait a MEGA találkozó leírásában, a web oldalon vagy a facebookon.

Simon T?at?á?ka Íyotake Wi?há?a Wak?á? Methotase Cooper
Howgh!

 


Na preriach Galanty obserwowano od lat liczne starcia pierwotnych mieszka?ców, zwanych muggolami, z coraz wi?ksz? liczb? keszerów, skuszonych wizj? skarbów i mo?liwo?ci? zaj?cia tych ziem.

Galanta nad rzek? Wag b?dzie go?ci? pod koniec czerwca 2019 roku najlepszych z najlepszych. Na Ranczu nad Srebrnym Jeziorem spotykaj? si? ca?e plemiona keszerów i ich wodzowie, by rywalizowa? w ?owieniu ryb, ?ucznictwie, rzucie oszczepem, rzucie siekier? i w p?ukaniu z?ota. Dzieci i ?ony wojowników b?d? produkowa? ?apacze snów, opaski na g?ow?, opaski na r?k?, malowa? twarze w barwy wojny i pokoju.
Mi?o?nicy edukacji mog? (po rejestracji, ilo?? miejsc ograniczona) przenie?? si? do namiotów i pos?ucha? pojmanych muggoli, którzy podziel? si? swoj? wiedza na ró?ne tematy ochoczo, bez tortur. Najodwa?niejsze dzieci i cz?onkowie plemienia mog? przemierzy? preri? na koniu, a nawet poje?dzi? na mechanicznym byku. Ranni, wiekowi, leniwi lub za?ywaj?cy w?a?nie odpoczynku wojownicy-kaszerzy mog? rywalizowa? w gotowaniu gulaszu w ró?nych wersjach np. z mi?sem, ko?ciami czy warzywami.
Poszukiwanie labcachy, zabawa w maszynist? lokomotywy, ci?cie drewna, wbijanie gwo?dzi ? oto czekaj?ce na Was atrakcje. Dzieci z gwiazd? szeryfa wraz z animatorami przygotuj? wiele programów edukacyjnych, gier, konkursów i nagród.

Simon T?at?á?ka Íyotake Methotase Cooper od dawna ju? rabowa? kesze, aby zdoby? cenne nagrody dla uczestników konkursów i muggolskie nadmuchiwane atrakcje dla naszych plemion. Przygotuj si? na ta?ce country i pos?uchaj muzyki bia?ych braci.

Aby utrzyma? pokój w?ród plemion, Simon T?at?á?ka Íyotake Methotase Cooper informuje, ?e:
- pali? mo?na tylko w wydzielonych miejscach
- namioty mo?na rozbi? na wskazanym terenie za dodatkow? op?at?
- z?owione ryby mo?na naby? za op?at? - zwierz?ta nale?y trzyma? na smyczy, nie maj? wst?pu do strefy dla dzieci lub restauracji (dost?pne b?d? posi?ki w formie bufetu na ?wie?ym powietrzu)
- nale?y ograniczy? spo?ycie alkoholu i by? przygotowanym na kontrol? w przypadku zachowania naruszaj?cego ogólnie przyj?te normy

Pocz?tek Megaeventu: 28.06.2019 o 15:00
Oficjalny Megaevent: 29.6.2019 9:00 - 22:00


Namioty, zakwaterowanie, udzia? w wyk?adach podlegaj? wcze?niejszemu zg?oszeniu i rezerwacji na stronie megac.sk Nie zapomnij zalogowa? WA dla siebie i swojego plemienia, i sprawdza? aktualizacje w listingu i na stronie internetowej megac.sk i FB.

Simon T?at?á?ka Íyotake Wi?há?a Wak?á? Methotase Cooper
Howgh!


Flag Counter

Foto: The Treasure of the Silver Lake, German western film (1962)
Listing: Simon Cooper
Preklad: lbump (EN), konikSANDY (DE), N_Mogyi (HU), CopernicusHigh (PL)

Te?í sa na vás kme? organizátorov:
geJulie, ulovo team, PD-Scout, JaSaHram, mimino84, konikSANDY a
Simon T?at?á?ka Íyotake Wi?há?a Wak?á? Methotase CooperWegpunkte

017TVTV - Odbocka smer Ranc
N 48° 12.511 E 017° 43.801

027TVTV - Prednasky - kruhovka
N 48° 12.500 E 017° 43.565

037TVTV - Deti, animatori, ziva hudba
N 48° 12.520 E 017° 43.575

047TVTV - Ubytovanie - izby
N 48° 12.455 E 017° 43.540
nad stajnami
057TVTV - Stanovanie
N 48° 12.550 E 017° 43.715

067TVTV - Restaurant
N 48° 12.470 E 017° 43.580

077TVTV - Parkplatz 1
N 48° 12.555 E 017° 43.685

087TVTV - Parkplatz 2
N 48° 12.585 E 017° 43.770

097TVTV - Benzinka
N 48° 12.200 E 017° 43.825

107TVTV - Potraviny
N 48° 11.942 E 017° 44.016

117TVTV - Potraviny
N 48° 11.716 E 017° 44.106

127TVTV - Stanica Galanta / TAXI
N 48° 11.122 E 017° 43.450

137TVTV - Zjazd z dialnice R1 smer TT
N 48° 15.522 E 017° 44.900

147TVTV - Zjazd z dialnice R1 smer NR
N 48° 15.530 E 017° 44.496