Mega-Event Cache Geocaching Party 2019 - Warszawskie Legendy

24.08.2019 — 01:00 Uhr

Geocaching Warszawa GC7R4J5
N 52° 14.519 E ° 00.469


Geocaching Warszawa


Polski/Polish Angielski/English


Geocaching Party

rusza w Polsk?...

Po trzech spotkaniach w grodzie Kraka, w 2019 przyb?dzie do miasta Warsa i Sawy


 

GEOCACHING WARSZAWA

we wspó?pracy z przyjació?mi z Geocaching Ma?opolska

zaprasza na czwart? ju? edycj? spotkania

Geocaching Party, tym razem pod has?em:

Warszawskie Legendy

Sta? oko w oko z Bazyliszkiem i wygraj pojedynek, pog?aszcz Ksi?cia Nied?wiedzia, mo?e zdejmiesz czar? Poznaj tajemnic? Z?otej Kaczki, czy fortuna trafi w?a?nie do Ciebie? Dopomó? odnale?? Syrenk? - poszukiwanie jej mo?e by? nie lada przygod? w wielkim mie?cie!

Zapraszamy na weekend pe?en przygód do nowoczesnej metropolii, która skrywa w sobie wiele zapomnianych i niepowtarzalnych tajemnic!


W programie - gry i zabawy dla du?ych i ma?ych, dla geokeszerów i osób towarzysz?cych, nikt nie b?dzie si? nudzi?!

Pod dachem:

 • Wystawa geocoinów, pathtagów i drewniaków - b?dzie co poogl?da?
 • Gie?da drewniaków - raj dla kolekcjonerów
 • Stacja dla przedmiotów podró?nych - z czterech stron ?wiata, w cztery strony ?wiata
 • Warsztaty geologiczne - co ty wiesz o Ziemi?
 • Warsztaty geocachingowe - najlepsi o najlepszych, dla najlepszych
 • Sklepy geocachingowe - gie?da pomys?ów na kesze
 • Warsztaty r?kodzielnicze "Zrób sobie Syrenk?" - nauczymy Ci? tworzy? cuda
 • Prezentacja Cachly

W terenie:

 • Trzecie Otwarte Mistrzostwa Polski w Geocachingu - sta? do rywalizacji
 • "Odnale?? Syrenk?..." - Miejska Gra Terenowa - prze?yj miejsk? przygod?
 • Dzieci?cy Ogródek - bawmy si? doskonale z legandami
 • 10 typów skrzynek w jeden dzie?
 • Ogródek "Poznajmy si?" - czyli kto jest kto w naszej zabawie
 • Spacery z przewodnikiem - spacery z przewodnikiem po zau?kach Warszawy, odwiedzisz ciekawe miejsca, których nawet niektórzy warszawiacy nie znaj?
 • Akademia Sztuk Wszelakich - kto pozna muzy sztuki i nauki?

Zaczynamy w pi?tek, 23 sierpnia Meet & Greet Party 2019 Niedziela, 25 sierpnia w okolicach po?udnia Goodbye Party 2019 i tak si? po?egnamy.


Kiedy i gdzie:
24 sierpnia 2019 - Warszawa
w godzinach 900 - 1800
w samym centrum miasta!
N 52° 14.519' E 021° 00.469

Wi?cej informacji, godziny i miejsca poszczególnych atrakcji ju? wkrótce. O czekaj?cych niespodziankach i atrakcjach b?dziemy informowali w odr?bnych og?oszeniach.

?led? nas na bie??co na fanpage'u FB.

? Zaloguj B?d? uczestniczy? / Will attend i b?d? na bie??co - nie raz Ci? zaskoczymy...?


Nasi sponsorzy:


Geocaching Party

After three successful Mega events in Kraków, Geocaching Party is on the move around Poland...

in 2019 to the city of the legendary Wars and Sawa


GEOCACHING WARSZAWA

With the cooperation of friends from Geocaching Ma?opolska

invites all cachers to the fourth edition of Geocaching Party

this time, under the name:

Warsaw Legends

This is an invitation to spend a weekend full of adventures in a modern metropolis, hiding many forgotten and unique secrets. Uncover all of them! Games and activities for adults and for the kids, for geocachers, accompanying families and friends. No one will be disappointed!

Face the Basilisk - look into his eyes and win the duel! Pet the Prince Bear and set him free! Get to know the mystery of the Golden Duck, maybe the fortune will come to you? Help find The Mermaid - searching for her can be a real adventure in a big city!


Under the roof:

Outdoors:


We shall start Friday, August 23rd Meet & Greet Party 2019 and end on Sunday, August 25th, around noon Goodbye Party 2019 when we shall say goodbye.


When and where:
Saturday, August 24th, 2019 - Warszawa
from 9 AM up to 6 PM
right at the very center of the city!
N 52° 14.519' E 021° 00.469

More information, schedules, timetables and locations of individual attractions are coming soon. We shall be informing you about the surprises and attractions coming, in separate announcements.

Find all detailed information on FB fanpage.

? Log Will attend and stay up to date with the announcements ? - we shall surprise you - its a promise ?

?? ? ? ? ? Plan your trip to Warszawa now! ? ? ? ? ??

?? In case of any additional questions, feel free to write to us! ??


Our sponsors:


Flag CounterWegpunkte

017R4J5 - Parkplatz
N 52° 14.649 E 021° 00.597
Parkplatz bezp?atny / Parkplatz free of charge